Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

tutsade2
tutsade2
Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.
— Winston Churchill
Reposted fromrominaplum rominaplum vialifeless lifeless
tutsade2
4526 b0dd 500
"Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialifeless lifeless
tutsade2
5691 0691
się pytam.
Reposted fromaggape aggape vialifeless lifeless
tutsade2
Reposted fromfungi fungi vialifeless lifeless
tutsade2
3027 1dde 500
Reposted frompajlot pajlot vialifeless lifeless
tutsade2
tutsade2
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
tutsade2
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
tutsade2
1505 196e
tutsade2
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vialifeless lifeless
tutsade2
3088 9191
Reposted frommisza misza vialifeless lifeless
tutsade2
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

tutsade2
2172 9a15 500
co sie paczą
Reposted fromememem ememem vialifeless lifeless
tutsade2
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
tutsade2
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
tutsade2
2360 53f2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapanimruk panimruk

June 26 2015

tutsade2
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl